این سایت از کوکی ها استفاده می کند. – فایل های کوچک متنی بر روی کامپیوتر شما قرار می گیرند تا تجربه بهتری از استفاده از سایت آسمان پرستاره کیش داشته باشید. بطور کلی کوکی ها در این سایت برای تنظیمات کاربری و ارایه پیشنهادات بهتر به شما, و همچنین در اپلیکیشن ها یا برنامه های سوم مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بعنوان یک قانون فایل های کوکی جستجوی شما در سایت را بهتر خواهند کرد. در عین حال، شما می توانید آنرا قبول نکنید.